Home / Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự chủ chốt của công ty

SỐ TT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
1 Nguyễn Mạnh Đô Kỹ sư xây dựng Giám Đốc 7
2 Nguyễn Thanh Bình Kỹ sư xây dựng P.Giám đốc 10
3 Nguyễn Văn Trứ Kỹ sư trắc đạc Cố vấn kỹ thuật 35
4 Trần Văn Quang Kỹ sư Thủy lợi Tr P. Kỹ Thuật 9
5 Nguyễn Đức Hạnh Kỹ sư xây dựng P. Phòng Kỹ thuật 14
6 Lã Thị Kim Oanh Kỹ sư Thủy lợi CB phòng Kỹ thuật 3
7 Trần Thị Thanh Tâm Kỹ sư kinh tế CB phòng Kỹ thuật 1
8 Bùi Công Phú Kiến trúc Sư TP T.kế 9
9 Vũ Xuân Hưng Kỹ sư xây dựng CB phòng Kỹ thuật 7
10 Nguyễn Thị Thu Thương Cử nhân

kinh tế

Trưởng phòng TC-HC 8
11 Bùi Văn Hùng Kỹ sư Điện Trưởng phòng cơ điện -TBCN 7
12 Nguyễn Thị Thu Kế toán P .Tổ Chức – hành chính 9
13 Phạm thị Thu Cử nhân kinh tế TP. Kinh doanh 3
14 Nguyễn Trung Tuấn Kỹ sư xây dựng CB phòng Kỹ thuật 10
15 Nguyễn Văn Hà Kỹ sư xây dựng CB phòng Kỹ thuật 8
16 Vũ Anh Tuấn Kỹ sư xây dựng cầu đường CB phòng Kỹ thuật 9
17 Hà Công Dũng Kiến trúc sư CB phòng Kỹ thuật 8
18 Đào Quốc Đảm Kỹ sư xây dựng CB phòng Kỹ thuật 3

 

 

 

 

 

 

Top